Skip to main content
august 15, 2022

Agil ledelse

Agil ledelse er en ledelsesform, som omfavner evnen til at kunne tilpasse sig til den aktuelle opgave i en organisation.

Særligt i projektledelse er agil ledelse væsentlig. Ledelsesformen klæder både nye og erfarne ledere på til at kunne respondere på skiftende omstændigheder.

Med agil ledelse er det muligt at bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af personlige præferencer.

Hvis du har spørgsmål til noget i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er agil ledelse?

Agil ledelse er en ledelsesform, som minder om situationsbestemt ledelse.

Ledelsesformen tager udgangspunkt i, at tingenes tilstand konstant er under forandring.

Ved at bedrive agil ledelse i offentlige og private organisationer, bliver du som leder i stand til at respondere på skiftende omstændigheder.

I den konkrete ledelseskontekst betyder det, at du som leder kan anvende elementer af modsatrettede tilgange til ledelse og organisering uafhængigt af personlige præferencer.

Den agile tilgang medfører blandt andet, at beslutningskraften bliver spredt ud i selvorganiserede teams, ligesom du som leder skal kunne lede på tværs af hierarki og projektorganisering.

Det skaber en team- og læringskultur, hvor der bliver samarbejdet på kryds og tværs af de klassiske organisatoriske grænser i sprintinspireret casearbejde.

Her bliver ledelsesstilen tilpasset på baggrund af de aktuelle omstændigheder.

Agil ledelse og de agile ledelsestilgange erstatter derfor heller ikke nødvendigvis de traditionelle tilgange og metoder, der i forvejen bliver anvendt i kulturer og organisationer.

agil projektledelse

Hvorfor skal du arbejde med agil ledelse?

En agil organisation er rustet til at kunne håndtere ændringer, uanset om de kommer snigende eller sker pludseligt.

Omskiftelighed, forandringshastighed og kompleksitet er nogle af de vigtigste elementer og vilkår, som gør sig gældende for de fleste moderne organisationer.

Derfor er det væsentligt, at organisationen er i stand til at håndtere og måske udnytte udfordringer til at nå målet.

De agiles ledelsesmetoder skaber en fleksibilitet, som giver organisationen et forspring i en verden, som er under konstant forandring.

På samme måde fungerer agil ledelse som et værktøj, der øger fleksibiliteten internt i virksomheden.

Agil ledelse handler om at tilpasse ledelsestilgange og organiseringsformer til den specifikke opgave og dele ansvaret og det personlige lederskab ud i virksomheden.

En agil organisering hviler på en række en række principper og tilgange, som på mange måder er et opgør mod, hvordan organisationsstruktur bliver opfattet i traditionel forstand.

Blandt andet ved, at der bliver etableret en række selvstyrende og selvorganiserede teams, som i høj grad leder sig selv. Det reducerer behovet for kontrol og opfølgning fra den agile leder.

Agil ledelse er blandt andet kendetegnet ved:

 • Selvstyrende teams internt i organisationen
 • Tillid mellem leder og teams
 • Minimalt behov for kontrol og opfølgning fra den agile leder
 • Decentrale beslutninger
 • Kontinuerlig forbedring, læring og udvikling

“Jeg tror på, at man arbejder ekstremt meget med sin identitet, hvem er du, og hvad tror du på, dine overbevisninger om livet, og for at skabe succes, så må man finde et sted, der matcher det.”

Kasper Hjulmand, Landstræner

Hvilke fordele og ulemper er der ved agil ledelse?

Agile metoder og filosofier kan i princippet anvendes i alle typer af projekter og forskellige brancher.

Typisk bliver de agile processer anvendt indenfor produktudvikling og IT-softwareudvikling.

Fordelen ved agil ledelse i projekter er, at man opnår en høj grad af innovation og brugerinvolvering.

Forudsætningen for, at agile metoder lykkes, er, at der bliver skabt en organisationsstruktur med et højt niveau af tillid, åben kommunikation, klare budskaber og transparens.

Samtidig skal ansvaret placeres i mindre teams, hvorfor medarbejderne får et større ansvar, når der skal træffes beslutninger.

Ulempen kan være, at det er væsentligt, hvor høj en grad af agilitet, man er villig til at indføre i de forskellige niveauer af organisationen.

Implementeres agile arbejdsformer, udfordrer organisationen omfanget af styring af kontrol, ligesom der kan være geografiske og kulturelle udfordringer ved dette.

Agile ledelsesmetoder fungerer bedst, når ledelsen ofre kontrollen for at skabe den korteste vej mellem beslutning og eksekvering.

Samtidig medfører agile tilgange indførsel af et nyt værdisæt, hvilket grundlæggende ændrer på virksomhedskulturen. Det er derfor vigtigt at både ledelse og medarbejdere er forandringsparate.


Teorien bag agil ledelse

Scrum-metoden

Scrum er en agil tilgang, der anvendes til levering af leverancer for flere projekttyper i forskellige brancher.

Scrum-metoden indeholder en velafprøvet procesramme, som er baseret på løbende dialog, hvilket resulterer i en kort beslutningsvej.

Metoden henter inspiration fra LEAN-filosofien, idet begge traditionelle metoder blandes og tager udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for kunden.

Scrum handler om at få det bedste ud af det team, der løser den specifikke opgave.

Formålet er at sikre en kort beslutningsproces, når der skal reageres på ændringer, udfordringer eller inddragelse af ny viden.

Roller i Scrum:

 • Product Owner: Produktejeren fungerer som kundens og brugerens talerør til det team, der udvikler projektet. Det er produktejeren, som står for at definere, hvad der skal udvikles, og hvilken rækkefølge det skal udvikles i. Samtidig skal vedkommende også sikre, at produktet bliver en rentabel investering.
 • Scrum Master: Scrum Masteren har i sin tilgang et skarpt fokus på teamets løbende forbedring og udvikling, og skal facilitere arbejdsprocesser samt fjerne eventuelle forhindringer. Det er samtidig Scrum Masterens opgave at definere vejen og hjælpe teamet med at praktisere agil ledelse, samt sørge for at de fastlagte møder bliver afholdt.
 • Scrum Team: Scrum Teamet er det hold, som udfører det praktiske arbejde. Holdet består typisk af både programmører, designere og testressourcer, hvis der er tale om udvikling af IT-projekter. Scrum Teamet består således af alle de ressourcer, som skal til for at kunne levere et færdigt projekt.
agile ledelsesmetoder

8-trinsmodellen

8-trinsmodellen er en model, som er udviklet af John Kotter, der er professor hos Havard Business School. Modellen er baseret på en undersøgelse af, hvorfor langt de fleste forandringsprojekter ender mislykket.

På baggrund af denne undersøgelse definerede Kotter sin 8-trinsmodel.

Modellen indeholder otte trin, som enhver leder bør forholde sig til og forberede sig på, såfremt forandring og agile tilgange skal lykkes i praksis.

Modellen er især god, da den giver gode råd til, hvordan man trin for trin gennemfører og eksekverer et forandringsprojekt – og den er én af grundstenene i det agile ledelsesunivers.

8 trin til succesfuld forandring:

 1. Skab en følelse af, at forandring er nødvendig – Det kan være svært for medarbejdere i private og offentlige virksomheder at forlade det, de er trygge ved. Derfor handler det om at skabe en følelse om, at forandringen er nødvendig.
 2. Etablér den ledende koalition – Det er nødvendigt, at der etableres et team, som kan stå forrest og styre forandringen. Det kan være en fordel at samle et team, som både besidder færdigheder inden for agil projektledelse, skabe samlet forståelse, har autoritet og ikke mindst analytiske evner.
 3. Etablér den ledende koalition – Skab en vision, som giver mening og kan bære arbejdet med forandring. Visionen er væsentlig, da den fungerer som den motiverende faktor, der inspirerer medarbejderne i forbindelse med forandringerne.
 4. Visionen skal kommunikeres klart ud – Det er væsentligt, at visionen bliver kommunikeret klart ud, så medarbejderne forstår den og ikke brænder inde med spørgsmål. Derfor skal der lægges kræfter i at formulere visionen klart og overbevisende.
 5. Eliminér modstand mod forandringerne – Vil man skabe grundlag for handling og agilitet, er det nødvendigt at fjerne den eventuelle modstand, der kan være i vejen for at få visionen gennemført.
 6. Planlæg og gennemfør kortsigtede succeser – Det er vigtigt, at arbejdet med at implementerer forandringen bærer frugt på kort sigt. Sørg derfor for at skabe overkommelige succesresultater så hurtigt som muligt.
 7. Sørg for at fejre de små fremskridt – Succesen skal ikke fejres for hurtigt, da det kan være med til at reducere følelsen af, at forandring er nødvendigt. Sørg i stedet for at afholde feedback loops og fejre de små fremskridt.
 8. Forandringen skal implementeres i organisationskulturen – Før forandringen er blevet komplet implementeret i organisationens kultur, er der fare for, at de bliver glemt. Derfor er lederens job at vise medarbejderen, at deres specifikke adfærdsmønstre har bidraget til at nå forandringen.

Sådan bruger du de agile metoder i praksis

Hvis agil ledelse skal implementeres i praksis, er det vigtigt, at der er en åben kultur i organisationen.

Det skal være muligt at lære og fejle hurtigt ved løbende at evaluere arbejdet og give hinanden feedback.

Derfor er det essentielt, at der bliver opbygget en feedback- og læringskultur, samt at man synliggør konsekvenserne ved ikke at italesætte det.

Det kræver en høj grad af tillid mellem både ledere og medarbejdere, ligesom der skal være en gensidig ansvarlighed i forhold til løsningen af en specifik opgave.

Når man skal lede agilt, gælder det om reelt at kunne facilitere teamarbejde, distribuere ledelse til teams og sikre, at den enkelte medarbejder rent faktisk er selvstyrende.

Sådan implementerer du agil ledelse i praksis:

 1. Ledelsesidentiteten i organisationen skal ændres, så ledelse er et fælles ansvar i den agile organisation.
 2. Skab kollektive ledelsesmodeller og fleksible organisationsformer, som er tilpasset den enkelte opgave.
 3. Indarbejd en kultur, hvor både ledere og medarbejdere arbejder sammen for at nå de fælles mål.
 4. Imødekom dialog og meningsskabende ledelseskommunikation – og eliminér regler, kontrol og styring.
 5. Fokusér på systematisk og kontinuerlig databaseret forbedringsarbejde og læring på tværs af hele organisationen.

“I fremtidens ledelse gælder det om at bygge en kultur og nogle vaner, der gør, at vi kan forblive foran måned efter måned, år efter år.”

Lise Bartell, Succeskonsulent Bartell+Co

Agil ledelse ifølge Lise Bartell

Agil ledelse handler om at være forandringsparat og rette ind, når opgaven kræver det.

Det kan søsætte en agil organisationskultur, som er gennemgående for alt, hvad organisationen foretager sig. Den kan også anvendes i dele af organisationen, hvor en agil ledelsesform giver mening.

Agile organisationer fungerer bedst, da de er bedre rustet til at kunne håndtere pludselige ændringer.

Omskiftelighed, forandring og kompleksitet er vilkår, som gør sig gældende for de fleste organisationer.

Her er agil ledelse et uundværligt værktøj, som skaber en mere dynamisk virksomhed.


Stjernestøv på ledelsesgangen

“Stjernestøv på ledelsesgangen” er titlen på min nye bog. Her går jeg i dybden med, hvordan man som leder navigerer i en verden, der konstant forandrer sig.

Bogen klæder dig på til at lede agile processer i en verden, hvor du ikke kender fremtiden.

lise bartell

“Stjernestøv på ledelsesgangen” indeholder et utal af forskellige ledelsesformer, teorier og modeller, som hjælper dig som leder.

Bogen er et ledelsesværktøj, der giver dig metoder til at blive en bedre leder i en omskiftelig verden.