Skip to main content
juli 7, 2022

Anerkendende ledelse

Anerkendende ledelse handler om, at du møder dine medarbejdere med en overbevisning om, at de kan og vil bidrage til at skabe fælles resultater.

I stedet for at fokusere på fejl og begrænsninger, fokuserer du på styrker og muligheder hos medarbejderne i organisationen.

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad anerkendende ledelse er, og hvordan du bruger den i praksis.

Hvis du har spørgsmål eller er der noget, der undrer dig i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er anerkendende ledelse?

Den stigende fokus på anerkendelse i organisationer er kommet parallelt med en række konkrete tiltag som værdibaseret ledelse, positiv psykologi, følelsesmæssig intelligens og mindfulness.

Alle er teoretiske og metodiske tilbud, der handler om at se ledelse som en relationel praksis..

Anerkendende ledelse er karakteriseret ved, at lederen udtrykker tilfredshed med sine medarbejdere og de resultater, som de skaber.

Lederen møder medarbejderne med en overbevisning om, at de både kan og ønsker at bidrage til at udvikle arbejdsfællesskabet og skabe bedre resultater.

I stedet for at fokusere på fejl og begrænsninger, fokuserer lederen på de styrker og muligheder, som medarbejderne rummer.

Tilgangen til arbejdet skal være positiv, ligesom et anerkendende følgeskab mellem både kollegaer og ledere skal være kendetegnet ved et sundt, bæredygtigt og respektfuldt forhold.

Den anerkendende leder styrker medarbejderne og fokuserer på at skabe engagement og bedre resultater ved at videregive inspiration.

Af samme årsag kan anerkendende ledelse gøre en stor forskel for den enkelte medarbejder, som føler, at vedkommendes arbejde og indsats bliver både bemærket og værdsat.

anerkendelse

Hvorfor skal du arbejde med anerkendende ledelse?

Du skal arbejde med anerkendende ledelse, hvis du ønsker at skabe en god og tryg arbejdsplads med en høj trivsel.

Den grundlæggende tanke bag anerkendende ledelse er, at et godt arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsatte, leder til mere engagement og bedre resultater.

Anerkendende ledelse handler om at møde sine medarbejdere med en overbevisning om, at de vil bidrage til et fælles anliggende.

Den anerkendende ledelsesstil giver håb om en positiv fælles fremtid, og den styrker medarbejdere i troen på egne evner.

Et godt psykisk arbejdsmiljø og det faglige arbejde bliver vægtet lige højt, og det er et fælles ansvar.

Lederen er en rollemodel, som vægter en anerkendende kultur og den personlige relation til medarbejderne højt i sin ledelsesstil.


“Jeg har fået megen bank gennem årene, så jeg har lært at bruge min mavefornemmelse.”

Erik Lomholdt, VP Global Sourcing Jacob Holm & Sons

Hvilke fordele og ulemper er der ved anerkendende ledelse?

Ved at implementere den anerkendende tilgang til ledelse er det muligt at opnå et sundt arbejdsmiljø, som er præget af mindre stress og højere performance.

Simpelthen fordi medarbejderne performer bedre, når de føler, at de bliver belønnet for deres indsats.

Fordele:

  • Der bliver skabt et sundt arbejdsmiljø
  • Medarbejdertrivslen øges
  • Stressniveauet sænkes
  • Medarbejderne arbejder bedre sammen
  • Alle arbejder for at nå et fælles mål
  • Den enkelte medarbejder føler sig hørt

Listen over fordelene kunne sagtens være længere, men ovenstående punkter er de primære gevinster, der er at hente ved ledelsesstilen.

Selvom der er mange fordele ved at implementere anerkendende ledelse, er det vigtigt, at ledelsesstilen implementeres korrekt.

Implementeres og praktiseres anerkendende ledelse ikke korrekt, er der væsentlige ulemper, som i mange tilfælde vil komme til at overskygge de fordele, som ellers er at hente.

I nogle tilfælde vil fokus på det positive være altoverskyggende, så man stort set glemmer de reelle udfordringer og problemer, som er en del af enhver arbejdsplads.

Ulemper:

  • Ensidigt fokus på det positive: Det er vigtigt, at det positive fokus ikke overskygger arbejdet med de problematiske sider af organisationen. Lederen skal derfor ikke udelukkende på, hvad der fungerer godt, så de kritiske holdninger, der kan bidrage til konstruktive forandringer, bliver undertrykt.
  • Anerkender ikke indsatsen: Hvis lederen udelukkende formår at anerkende de resultater, som medarbejderne skaber, sættes indsatsen i baggrunden. Det kan danne grundlag for mistrivsel, frustration og ineffektivitet, hvis ikke indsatsen også anerkendes, fordi der kun er fokus på resultater.
  • Konflikter tilsidesættes: Lever en medarbejder ikke op til kravene, er det vigtigt at italesætte det på en konstruktiv måde. Anerkendelsen mister sin betydning og virker demotiverende, hvis lederen roser en medarbejder for at løse en opgave optimalt, men ser igennem fingrene med, at en anden medarbejder ikke gør det.
  • Passiv information om upopulære beslutninger: Hvis medarbejderne ikke får besked om upopulære beslutninger, kan det føre til manglende tillid. Derfor er det som leder vigtigt at være gennemsigtig som sit eget ledelsesmæssige fundament.

Ovenstående liste indeholder eksempler på nogle af de udfordringer, der kan opstå i kølvandet på implementeringen af anerkendende ledelse.

Det er vigtigt, at anerkendelse ikke bliver målet, så det overskygger over de problemer, som vil opstå i en organisation.


Teorien bag anerkendende ledelse

Teorien bag anerkendende ledelse er 5F-modellen.

5F-modellen er en fordansket videreudvikling af den engelsksprogede 3D-model, som stammer fra den anerkendende og ressourceorienterede tilgang “Appreciative Inquiry“.

Modellen kan opstilles på mange måder, men som udgangspunkt har den fem ledelsesmæssige indsatsområder og faser.

Fase 1: Fokusér

Her fokuserer man på den kompetence eller organisatoriske færdighed, som I ønsker at udvikle.

Det handler om at skabe fokusområde omkring dét, som I ønsker at opnå i organisationen, frem for det som I vil undgå.

Fase 2: Forstå

I denne fase begynder I at indsamle viden på, hvordan denne færdighed hidtil er kommet til udtryk.

Det handler om at finde frem til, hvordan medarbejderen tidligere har lykkes med sine arbejdsopgaver og handlinger.

anerkendende ledelse

Fase 3: Forestil

Her bliver fokus rettet mod fremtiden og mod medarbejderens forestilling om den ideelle praksis.

Hensigten er at udfordre de tanker, som medarbejderen tidligere har haft omkring arbejdsprocesser, ved at sætte dem op mod et billede af, hvordan det kunne se ud i fremtiden.

Fase 4: Fastslå

I denne fase skal I konkretisere fremtidsvisionerne og hvilke dele, der er særligt relevante i forhold til det videre udviklingsarbejde.

I princippet omdannes visionerne til konkrete målsætninger, som skal ligge til grund for en handleplan.

Fase 5: Frigør

I den sidste fase bliver der udarbejdet konkrete handleplaner for, hvordan målsætningerne bliver realiseret i praksis.

Der opstilles en række succeskriterier, som handleplanen har til formål at indfri på både kortere og længere sigt.


Sådan bruger du anerkendende ledelse i praksis

Anerkendende ledelse handler i praksis om at skabe en arbejdskultur, hvor der er fokus på muligheder og styrker frem for fejl og begrænsninger.

Det er vigtigt, at den positive og anerkendende ledelsesstil ikke ender med at tilsidesætte og ignorere de udfordringer, virksomheden har.

Selvom der er en anerkendende tilgang, er det væsentligt, at ledere ikke glemmer at være undersøgende i forhold til aktuelle udfordringer.

Man må gerne tage udgangspunkt i dét, der ikke fungerer, så længe tilgangen er konstruktiv.

Opgaven med at implementere anerkendende ledelse handler om at finde frem til en vision, som skal bruges til fælles fremdrift.

Det er tilladt at italesætte udfordringer, kompetencer, handlinger og forandringer, så længe samtalen anvendes som afsæt for, hvordan man som team styrker samarbejdet og finder en fælles motivation.


Anerkendende ledelse ifølge Lise Bartell

I bund og grund handler ledelse om at skabe et miljø, hvor mennesker trives. Mennesker er ikke maskiner – og det er sjældent lønnen, der motiverer medarbejderen til at gå på arbejde.

Vi lever i en verden, hvor identitet vægter tungt, og derfor er det vigtigt at føle sig set og hørt.

Medarbejderen skal ses som et menneske, der indgår i relationer og i et fællesskab, og som ønsker at bidrage positivt til at nå de fælles mål, som virksomheden har fastlagt.

Derfor er det vigtigt, at medarbejderen bliver anerkendt for sin indsats. Ikke bare, når det munder ud i et succesfuldt resultat, men også når vedkommende fejler.

Anerkendende ledelse har til formål at skabe et positivt og konstruktivt miljø, hvor anerkendende kommunikation er nøglen til resultater. Med andre ord; udførelse frem for resultater.

Det er vigtigt, at man anerkender succeser og nederlag, så leder og medarbejder kan finde ind til, hvordan man skaber succes.


“Whether you think you can, or you think you can’t – you’re right.”

Henry Ford, Founder of Ford Motors

Stjernestøv på ledelsesgangen

Min nye bog hedder ‘Stjernestøv på ledelsesgangen‘.

Den er fyldt med værdifulde betragtninger om, hvordan du får succes som leder i en verden, som konstant forandrer sig.

Det kan være vanskeligt at finde fodfæste, for hvordan implementerer man ændringer uden at ofre kulturen?

lise bartell

Kulturen på arbejdspladsen er med til at skabe medarbejderne. Det er i sidste ende kulturen, der afgør, hvordan virksomheden performer.

Derfor er det vigtigt, at du som leder har din egen ledelsesstil og er klædt på til at kunne bidrage positivt, når det kommer til at fastholde og udvikle en medarbejderkultur, der fremmer strategiske målsætninger.

‘Stjernestøv på ledelsesgangen’ af Lise Bartell fungerer som et ledelsesværktøj, der klæder dig på til at blive en bedre leder.

Bogen indeholder en række ledelsesopgaver såsom forretningsudvikling, som gør dig i stand til at træffe bedre beslutninger.