Skip to main content
juni 7, 2022

Strategisk ledelse

En succesfuld leder er i stand til at tænke strategisk og lede i praksis på baggrund af mål, som er klart definerede . Og det er netop, hvad strategisk ledelse handler om.

Et kontinuerligt fokus og målrettet arbejde med strategisk forandring og udvikling er en fundamental opgave, som enhver virksomhed bør fokusere på.

Her kan du læse mere om, hvad strategisk ledelse er, og hvilke styringskoncepter og værktøjer, der findes i ledelsespraksis.

Hvis du har spørgsmål eller er der noget, der undrer dig i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er strategisk ledelse?

Strategisk ledelse er en fremadskuende ledelsesstil, som er baseret på, hvordan man bringer en organisation sikkert ind i fremtiden.

Det gør man ved at udarbejde en strategi, der er tilknyttet en vision og en række realistiske mål, som virksomheden ønsker at indfri på et langsigtet plan.

Det er væsentligt, at målene er klart definerede, så både ledere og medarbejdere i fællesskab kan arbejde aktivt for at nå dem gennem strategiske styringskoncepter.

Strategisk ledelse handler derfor ikke udelukkende om at definere, hvor virksomheden skal hen, men i lige så høj grad om at udstikke en strategi for, hvordan man indfrier målsætningerne.


Hvorfor skal du arbejde med strategisk ledelse?

Det er afgørende i forhold til strategisk forandring og udvikling, at du som øverste leder kan fastlægge en fast kurs for dine medarbejdere og for de øvrige ledere i organisationen.

Det kan dog være vanskeligt i en verden, hvor både markedet og kunderne bliver mere komplekse grundet globalisering og den teknologiske udvikling.

Det er hér, at strategisk ledelse kommer ind i billedet. Når de hastige forandringer på markedet skaber støj og usikkerhed, er det vigtigt at fastholde både kurs og fokus.

Du skal derfor som leder kende til strategisk ledelse med henblik på, hvordan organisationen arbejder sig hen mod de målsætninger, som er vedtaget.

strategisk ledelse

Hvilke fordele og ulemper er der ved strategisk ledelse?

Ideelt set handler strategiske processer om at skabe overblik, refleksion og forståelse for den langsigtede strategi, der bærer virksomheden fra ét sted til et andet.

Af og til skal de strategiske handlemuligheder dog udføres under forhold, hvor det kan være vanskeligt at skaffe ro til fordybelse og eftertanke. Og det kan medføre udfordringer.

Samtidig er det væsentligt, at ledelse i et strategisk perspektiv baseres på en langsigtet strategi, som ikke ændrer sig undervejs.

Derfor er det vigtigt, at strategien, der lægger bag strategisk ledelse, udtænkes korrekt.

Det kan dog være svært at sikre både stabilitet og fornyelse i en organisatorisk kapabilitet, hvor nye strategier skal implementeres.

Korrekt udført strategisk ledelse kan give følgende fordele:

  • Strategien kan omsættes til konkret handling
  • Virksomheden når sine langsigtede målsætninger
  • Både ledere og medarbejdere arbejder for et fælles mål
  • Virksomheden kan klare sig gennem forandring
  • Prioritering af de strategiske handlemuligheder
  • Mere selvstændige medarbejdere

Ovenstående punkter er eksempler på fordelene ved strategisk ledelse, såfremt strategien implementeres korrekt i praksis.

Der kan dog også være ulemper med ledelse ved strategisk ledelse. Eksempelvis, hvis strategien ikke beror på en grundig strategisk analyse, eller hvis de vedtagne mål ikke føles realisérbare.


Hvad er en strategi egentlig?

Strategier kan defineres som prioriterede indsatser, der muliggør, at en virksomhed kommer nærmere de langsigtede mål, som er vedtaget.

Strategisk ledelse er derfor både langsigtet, helhedsorienteret, overordnet og prioriteret per definition.

Drift, konflikthåndtering og kriseløsning har ikke de tilsvarende forudsætninger som strategisk ledelse, da tidshorisonten er for kort.

Strategisk ledelse skal som ledelsesopgave være retningsgivende og befinder sig dermed over den øvrige ledelsesadfærd – eksempelvis personalepolitik og budgetlægning.

Strategierne skal tage alle relevante forhold med i betragtning, så alt, der er væsentlig i et strategisk perspektiv, bliver inkluderet i strategien.

Strategien fungerer dermed som én eller flere metoder til at nå målsætningen, da den fastlægger retningen for, hvordan man i praksis når de mål, som er sat, og hvordan dette gøres.

Det handler om at prioritere, så der er fokus på dét, der har den bedste effekt i forhold til de definerede mål, som strategien skal bringe virksomheden imod.


Hvad er forskellen på den strategiske og taktiske ledelse?

Taktisk ledelse minder i praksis på mange måder om strategisk ledelse. Forskellen er i korte træt, at den strategiske ledelse er mere langsigtet.

Den strategiske styring kan indeholde beslutninger, som har en tidshorisont på adskillige år. Omvendt er tidshorisonten for de taktiske beslutninger noget kortere.

Ofte vil det være topledelsen, som står for at udarbejde strategien for virksomheden, mens det typisk er lederne i de forskellige afdelinger, som træffer de taktiske til- og fravalg.

Den taktiske ledelse handler om at træffe beslutninger om den aktivitet, der udføres inden for de rammer, som er fastlagt på det strategiske niveau.

ledelse

Teorien bag strategisk ledelse

I alle virksomheder vil der være konkurrerende værdier og metoder, som skal tages hånd om på samme tid. Ofte står de i kontrast til hinanden og skaber dermed paradokser.

I mange tilfælde vil strategierne ikke tage højde for disse modsatrettede værdier, men i stedet forsøge at eliminere dem. Her er fornyelse og stabilitet blandt de mest fremtrædende paradokser. Det samme gør sig gældende mellem resultater og relationer.

Disse to organisatoriske paradokser udgør Vippebrætsmodellen.

Modellen skaber et overblik over de paradokser, der skal tages højde for, når en ny strategi skal implementeres.

Et vippebræt er aldrig i stilstand – og det er en organisation heller ikke. Hvis vippebrættet er i stilstand, virker det ikke, og man vil falde af.

En organisation, som vil overleve og udvikle sig, må løbende tage strategisk stilling til, hvordan der skabes stabilitet samtidig med at fokuspunkterne konstant ændres, så de har tilsvarende forudsætninger som organisationens målsætninger og visioner.


“Din historie skal være din strategi.”

Søren Brogaard, CEO Trackunit

Sådan bruger du strategisk ledelse i praksis

Hvis strategisk ledelse skal kunne fungere i praksis, er det først og fremmest væsentligt, at der udarbejdes en strategisk analyse.

Den skal være realistisk og meningsfuld for både ledere og medarbejdere i organisationer.

Samtidig skal der tages højde for, at en organisation skal køre rundt, selvom der vedtages en ny strategi. Her gør man brug af modeller om strategisk ledelse, som f.eks. Vippebrætsmodellen.

Succesfuld implementering af strategisk ledelse bror b.la. på følgende trin:

  • Hvilken opgave eller handling i strategien har førsteprioritet i den kommende tid?
  • Hvilken konsekvens har implementering af den strategiske prioritering og ledelsesopgave?
  • Hvordan kan vi bruge Vippebrætsmodellen til at udligne konsekvensen?
  • Hvordan omsættes strategien til fagligt indhold, som medarbejderne forstår?

Vippebrætsmodellen kan være med til at give ledergruppen et fælles sprog og referenceramme.

Samtidig sikrer den, at der tages højde for de paradokser og ændringer i ledelsespraksis, som arbejdet med at omdanne strategien til konkrete handlinger vil medføre i virksomheden.


Strategisk ledelse ifølge Lise Bartell

Strategisk ledelse handler om at definere en række mål, som virksomheden skal indfri på et langsigtet plan.

Strategien er de konkrete retningslinjer, som skal følges, såfremt den overordnede vision skal realiseres. Det er vigtigt, at organisationen ikke afviger fra det overordnede mål.

Med strategisk ledelse har virksomhedens ledere relevant viden og et decideret værktøj, som gør dem i stand til at omdanne de strategiske målsætninger til konkrete handlinger.

Hvis den strategiske ledelsesstil skal kunne implementeres med succes, er det væsentligt, at både ledere og medarbejdere forstår de konkrete mål, der er sat.


Stjernestøv på ledelsesgangen – formler for fremtidig ledelse

I min nye bog ‘Stjernestøv på ledelsesgangen‘ går jeg – Lise Bartell – i dybden med, hvordan du finder fodfæste som leder.

lise bartell

Det kan være vanskeligt at opnå og fastholde succes på et marked, hvor ingen kender fremtiden. Det er derfor væsentligt at kende til sine strategiske handlemuligheder.

Du får i bogen en række relevante teorier, værktøjer og modeller om ledelse. De gør dig i stand til at analysere empiri, omsætte viden og træffe beslutninger for din virksomhed og de udfordringer, som fremtiden byder på i ledelsesmæssig praksis.