Skip to main content
juni 7, 2022

Værdibaseret ledelse

Værdibaseret ledelse er et ledelsesværktøj, som binder organisationens vision, mission og grundlæggende værdier sammen med strategier, ledelsesformer, medarbejderinvolvering og handlinger i det daglige arbejde.

På den måde fungerer værdiledelse som en fælles ramme for, hvordan ledelsen og den enkelte medarbejder i en organisation træffer beslutninger og løser deres opgaver selvstændigt i en løbende proces.

Her kan du læse om, hvad værdibaseret ledelse drejer sig om, samt hvordan du implementerer ledelsesværktøjet i din organisationskultur.

Hvis du har spørgsmål til værdibaseret ledelse eller er der noget, der undrer dig i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er værdibaseret ledelse?

Værdibaseret ledelse er et fleksibelt ledelsesværktøj, som er baseret på virksomhedens fælles værdier, visioner og strategier.

Indførelsen af et klart værdigrundlag skaber en styringsramme for virksomhedens mål, der giver mennesker i en organisation mulighed for selvstændigt at træffe et stigende antal beslutninger i overensstemmelse med organisationens værdigrundlag.

Med værdibaseret ledelse nedbrydes de klassiske hierarkiske strukturer og styringssystemer, som kan have en positiv indflydelse på medarbejdernes trivsel og effektivitet.

Det er dog væsentligt, at de fælles værdier implementeres korrekt, så det fungerer efter hensigten i den konkrete situation.

Lederens opgave er derfor at implementere de samme værdier, så de bliver en væsentlig del af organisationens kultur, management og adfærd.

Det er ikke nok blot at omtale virksomhedens værdier. De skal arbejdes ind i virksomhedens mål, så medarbejderne kender til værdiernes betydning og ved, hvordan de påvirker deres arbejdsgang og selve virksomhedens kultur.

Når du arbejder med værdibaseret ledelse og mennesker, skal du som leder hjælpe med at definere, hvordan værdierne skal afspejle medarbejdernes holdninger, mening, adfærd og handlinger i organisationen.

Implementeringen handler om at skabe mening og oversætte værdierne, så begrebet og strategien står klart for medarbejderne i deres dagligdag.

ledelse

Hvorfor skal du arbejde med værdibaseret ledelse?

Hele formålet med værdibaseret ledelse er, at medarbejderne skal være i stand til at træffe beslutninger med værdierne som rettesnor.

Dine konkurrenter kan sælge de samme varer som din virksomhed, og derfor er der brug for noget mere, som adskiller din virksomheds kultur fra konkurrenternes – og her er værdierne væsentlige.

Når værdierne skal defineres i organisationer og institutioner, er det vigtigt at starte med at overveje, hvorfor I gør, som I gør. Det er selve passionen, som adskiller din virksomhed fra konkurrenterne.

Det er nemt at beskrive, hvad mange organisationer laver og hvordan, men det er ikke det, der er afgørende. Det afgørende er derimod, hvorfor I gør det. Samtidig motiveres organisationer, ledere og medarbejdere af at have et formål.

Værdier udgør og påvirker både overvejelser og handlinger hos medarbejdere og den fælles fortælling, der hersker i virksomheden.

Værdibaseret ledelse giver mere motiverede medarbejdere og et stigende fokus på at ville lykkedes, som ønsker at bidrage til organisationen. Fordi organisationen har et formål, som ikke bare er at tjene penge.

Værdibaseret ledelse har desuden en positiv indflydelse på medarbejdernes generelle trivsel og dermed også deres effektivitet.

De har en fælles forståelse af det formål, virksomheden er sat i verden for – og det afspejler sig direkte på bundlinjen i det etiske regnskab, når medarbejderne oplever deres arbejde som værende meningsfuldt.


Hvilke fordele og ulemper er der ved værdibaseret ledelse?

Som med alle andre ledelsesværktøjer er der både fordele og ulemper ved værdibaseret ledelse.

Hvis værdier og holdninger formuleres korrekt, og I opnår succes med at implementere dem i virksomheden, er der ganske få ulemper ved denne ledelsesform.

Ulemperne kommer primært til synlighed, hvis implementeringen ikke sker korrekt.

Samtidig kan det være en udfordring, at du ikke kender til effekterne af værdibaseret ledelse i organisationer, da det er en proces, hvor man ikke kender til alle detaljerne på forhånd.

Fordele:

 • Fastholder gode ledere
 • Giver virksomheden og medarbejderne en ‘purpose’
 • Skaber ansvarsbevidste og initiativrige medarbejdere
 • Øger arbejdsglæden og effektiviteten
 • Alle i virksomheden arbejder ud fra samme værdigrundlag
 • Medarbejderne bliver i stand til selvstændigt at træffe beslutninger

Ulemper:

 • Medarbejderne kan opleve den øgede ansvarlighed som et pres
 • Kan sænke effektiviteten, hvis værdisættet ikke implementeres korrekt
 • Der er ikke altid behov for at implementere værdibaseret ledelse
 • Det er vanskeligt at måle effekterne af værdibaseret ledelse i et etisk regnskab

“Jo mere jeg øver mig, jo heldigere er jeg, når jeg samtidig stoler på min intuition og værdier.”

Karsten Madsen, CEO Morningscore

Hvordan implementer man værdibaseret ledelse?

Det er et omfattende arbejde at implementere værdibaseret ledelse, og det skal give mening i forhold til aktuelle udfordringer i virksomheden.

Eksempelvis er værdibaseret ledelse et effektivt værktøj, når man arbejder med management og organisationskultur i et dynamisk perspektiv.

Ledelsesformen kan danne ramme omkring måden, hvorpå mennesker arbejder sammen om tingene, hvordan medarbejderne klædes på til udfordringer, og hvordan virksomhedens ressourcer udnyttes bedre i den konkrete situation.

Processen for implementering kan dog være udfordrende, da både medarbejdere og ledelse skal reflektere åbent og kritisk over både egne og andres værdier og holdninger.

Det ændrer hele måden, organisationen plejer at gøre tingene på – og det påvirker samtidig hele organisationens kultur og medarbejdernes adfærd.

værdier

Såfremt det lykkes at implementere værdibaseret ledelse og management, får både medarbejdere og ledelse en fælles ramme, som styrker samarbejdet i organisationen.

Medarbejderne bliver i stand til at handle ud fra de værdier, som er i organisationen. Ideelt set bliver de i stand til på egen hånd at træffe beslutninger baseret på virksomhedens værdisæt og uskrevne regler.

Som leder er din primære opgave at være til stede, når værdierne skal konkretiseres som handlinger i hverdagen.

Det gør organisationer bedre rustet til at udfordre de eksisterende metoder, vaner og adfærd, så organisationen udvikles i fællesskab mod et defineret mål, delmål eller formulering.

Som leder skal du derfor sikre, at medarbejderne er villige til at gå i dialog, kommunikation og reflektere over deres egne værdier, så disse kan oversættes til en fælles formulering og værdigrundlag.


Hvad er værdier egentlig?

Værdier i forbindelse med værdibaseret og/eller bæredygtig ledelse handler ikke om økonomisk værdi, men derimod de normer, der vurderes som værende korrekte i forhold til virksomheden.

Værdier fortæller i stedet noget om de handlinger, idealer og kvaliteter, som vægtes højest. Disse anvendes som retningslinjer til, hvad der er korrekt og forkert.

Værdisættet er hele det grundlag, som medarbejderne baserer deres beslutninger på, når de skal vurdere en situation eller handling.

Værdier på arbejdspladsen kommer derfor til udtryk gennem de handlinger, kommunikation og den dialog, som medarbejdere og ledere foretager. Det er dermed dem, som danner grundlag for rammen om organisationens kultur.

Målet er, at organisationens værdier afspejler sig i medarbejderne og ledernes handlinger, men også i deres beslutninger og overvejelser.

Der skal være en sammenhæng mellem værdierne og handlingerne, og din opgave som leder er at konkretisere de abstrakte værdier, så de bliver til konkrete og håndgribelige handlinger i arbejdsdagen.


Hvad er forskellen på værdier og regler?

Der er mange fællestræk med værdier og regler, men den primære forskel er, at regler ikke kan gradbøjes.

De er ufleksible, mens værdier derimod fungerer som rettesnor.

Værdier skaber et handlerum for den enkelte medarbejder, der kan bruge dem som et fleksibelt værktøj.

Værdibaseret ledelse betyder dog ikke, at der ikke må være regler. Reglerne har stadig deres berettigelse – eksempelvis i forbindelse med lovgivning i samfundet, som naturligvis skal håndhæves.

Formålet med værdibaseret ledelse er derimod at give medarbejderne mere selvstændighed og ansvar.


Teorien bag værdibaseret ledelse

Douglas McGregor opstillede i 1960’erne den såkaldte X og Y-teori. Teorien handler om to forskellige menneskesyn, der peger i hver deres retning, samt deres indflydelse på valg af lederstil.

Teorien går ud på, at alle ledere enten bevidst eller ubevidst har en række grundlæggende antagelser omkring menneskets natur.

Disse antagelser medfører, at de foretrækker én ledelsesstil frem for en anden. Der er derfor ikke tale om egentlige ledelsesstrategier, men derimod præferencer.

X og Y repræsenterer to yderpunkter, der hver især beskriver mennesket som henholdsvis grundlæggende dovent eller grundlæggende ambitiøst.

Sådan defineres de X og Y-teorier:

●        Teori X: Her mener lederen, at mennesket som udgangspunkt er født dovent uden ambitioner eller ønske om ansvar. Mennesket er egoistisk, mangler selvdisciplin, ikke tilhænger af forandringer og ønsker i grove træk at modarbejde det organisatoriske arbejde.

●        Teori Y: Her mener lederen, at mennesket er vækst- og udviklingsorienteret, kan lide at gå på arbejde og er i stand til at udøve selvledelse, da vedkommende kan identificere sig med de organisatoriske mål i virksomheden.


“Som leder går jeg op i ordentlighed. Det vi siger, det gør vi.”

Rikke Hougaard Zeberg, Branchedirektør i DI Digital

McGregors X og Y-teori

En af de mest væsentlige pointer i McGregors X og Y-teori er, at der ligger et element af selvopfyldende profeti i menneskesynene.

Den måde, hvorpå lederen ser og opfatter medarbejderne, vil i høj grad påvirke, hvordan medarbejderne opfører sig på arbejdspladsen.

Stoler lederen ikke på medarbejderen og kontrollerer alt ned til mindste detalje, vil medarbejderen ikke være motiveret til at arbejde konstruktivt sammen med lederen.

Medarbejderen vil på sigt komme til at udvise en adfærd, der stemmer overens med den menneske opfattelse, som lederen har af vedkommende.

Omvendt vil medarbejderen udvise langt mere ansvarlighed og fremstå mere motiveret, hvis lederens menneskesyn er baseret på Teori Y.

Det er i høj grad dét, der ligger til grund for værdibaseret ledelse – at give medarbejderne muligheden for på egen hånd at kunne træffe beslutninger, som stemmer overens med virksomhedens værdier.


Sådan bruger du værdibaseret ledelse i praksis

Overordnet set består arbejdet med at implementere værdibaseret ledelse i en organisation af to overordnede trin: 1) at formulere et sæt konkrete værdier, og 2) at bringe dem i spil efterfølgende.

Det er især vigtigt, at værdierne rent faktisk implementeres, hvis arbejdet med værdibaseret ledelse skal have en gavnlig effekt.

 1. Bliv enige om et sæt konkrete værdier – Ledelsen og medarbejderne i fællesskab blive enige om et sæt konkrete værdier. Ledelsen bør vægte de værdier, som karakteriserer organisationen, som de ser den, i den ideelle vision for fremtiden. Medarbejderne kan i stedet fokusere på de værdier, som beskriver en god arbejdsdag. Efterfølgende skal betydningen af værdierne fastsættes, og det skal konkretiseres, hvilke konsekvenser værdierne har for jeres handlinger.
 2. Implementér værdierne i praksis – Når værdierne er blevet defineret, skal de bringes i spil i organisationen. Dette trin er afgørende for, om arbejdet med værdibaseret ledelse rent faktisk lykkes. Den svære del er ikke at definere værdierne, men derimod at implementere og efterleve dem i praksis. Som leder skal du sørge for, at der er en sammenhæng mellem de faktiske og erklærede værdier. Du bør undersøge, om værdierne bruges som præmisser, og hvordan de klarer sig i eventuelle dilemmaer.
værdibaseret ledelse i praksis

Værdibaseret ledelse ifølge Lise Bartell

I bund og grund handler ledelse om at klæde medarbejderne på til at kunne varetage deres arbejdsopgaver på egen hånd.

Det kræver, at de er i stand til at træffe selvstændige beslutninger. Her er værdibaseret ledelse et effektivt værktøj, såfremt ledelsesformen implementeres korrekt.

Med værdibaseret ledelse får både medarbejdere og ledere et konkret værdisæt, der fungerer som rettesnor for alle beslutninger, handlinger og overvejelser i organisationen.

Det medfører en lang række fordele, da det blandt andet giver mere ansvarlige medarbejdere, højere trivsel og reducerer ledelsesbehovet.

Dog er det udelukkende muligt, hvis værdisættet rent faktisk afspejler virkeligheden i organisationen.

Både ledernes og medarbejdernes handlinger skal ske i overensstemmelse med de nedfældede værdier. Det er ikke nok blot at sige dem højt, men derimod at handle ud fra dem.


Stjernestøv på ledelsesgangen – formler for fremtidig ledelse

Min nye bog hedder ‘Stjernestøv på ledelsesgangen‘. Her går jeg – Lise Bartell – i dybden med, hvordan man leder i en verden, som konstant bevæger sig fremad.

lise bartell

For hvordan opnår man succes som på et arbejdsmarked, hvor ingen kender fremtiden? Det gør man blandt andet ved at ruste medarbejderne til at kunne træffe selvstændige beslutninger.

‘Stjernestøv på ledelsesgangen’ er et ledelsesværktøj, som klæder dig på til at blive en bedre leder.

Her får du en række praktiske værktøjer, som gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til de udfordringer, dilemmaer og muligheder, som fremtiden byder på.